Què és ABDV?

És una associació sense ànim de lucre, formada per persones afectades pels trastorns bipolar i depressiu i els seus familiars, que uneixen esforços en una tasca social per aconseguir una millor qualitat de vida.

Mitjançant l’associació es proporciona acolliment, suport i informació sobretot a les persones a les quals se’ls manifesta la malaltia per primer cop i que entren en contacte aleshores amb els serveis de salut. El testimoni d’altres afectats que fan una vida normal, que admeten la malaltia i la necessitat d’un tractament farmacològic és d’un extraordinari valor per als afectats que en reben l’impacte per primera vegada.

 

What is ABDV?

It is an association without encourage of lucre, formed by personages affected by the bipolar disorders and depression and his relatives, they do an effort in a social task to obtain a better quality of life.

By means of the association, it is provided refuge, support and information especially to people who have the illness for the first time and they take contact to the healthy services. The testimony of the affected ones that does a normal life, that admit the illness and the need of a pharmacological treatment it is of an extraordinary value to the affected people that receive the impact for the first time.

 

 

Translate »

Connect with us!

Subscribe to our My Support Newsletter and receive messages of hope and management tips through our blogs and webinars, research updates, also learn about upcoming events, and more!

You have Successfully Subscribed!