Estatuts  de l’Associació de Bipolars de Catalunya:

  • La promoció de l’agrupació d’afectats (pacients, familiars i amics).
  • La difusió d’informació i sensibilització de l’opinió pública sobre aquesta malaltia.
  • La lluita contra els prejudicis, pors ancestrals i l’estigma social que, malauradament, encara avui comporten els trastorns psiquiàtrics.
  • La informació i suport als afectats i els seus familiars, remarcant especialment la necessitat d’un adeqüat acompliment de les prescripcions mèdiques i el reconeixement precoç de símptomes de descompensació.
  • L’ajut instrumental i emocional per combatre les complicacions mèdico-legals.
  • La facilitació de canals d’actuació per a casos urgents.
  • La promoció d’investigació d’aquesta malaltia i la col.laboració amb entitats similars d’altres països per a reforçar la seva operativitat i eficàcia.
Translate »

Connect with us!

Subscribe to our My Support Newsletter and receive messages of hope and management tips through our blogs and webinars, research updates, also learn about upcoming events, and more!

You have Successfully Subscribed!